ดูแลผู้ป่วย “สมองเสื่อม” ดี ยืดอายุได้ถึงกว่า 20 ปี

หมอห่วงแนวโน้ม “สมองเสื่อม” สูงขึ้นจากสังคมสูงวัย เผยผู้ป่วยอัลไซเมอร์อายุเฉลี่ยราว 10 ปี หากครอบครัวดูแลดียืดอายุได้ถึง 20 ปี เตรียมจัดงานมหกรรมสมองเสื่อม 12 มี.ค.นี้ ให้ความรู้เรื่องสมองเสื่อมภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “มหกรรมสมองเสื่อม : 4.0 เข้าใจ ห่างไกล…สมองเสื่อม” ว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.5 และในปี 2562

ถือเป็นปีแรกที่ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก และจะเพิ่มขึ้นอีกมากจนกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ในปี 2564 และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีประชากรสูงอายุร้อยละ 28 ในปี 2574 ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของผู้สูงวัยคือ ภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยจะมีความจำที่ลดลง และสูญเสียความจำในระยะยาว กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ โรคอัลไซเมอร์ พบได้ถึงร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด และที่น่ากังวลคือ พบว่าผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 10 มีปัญหาสมองเสื่อมระยะแรก ซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการรักษาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จกระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จึงร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มูลนิธิสาธารณสุขและผู้สูงอายุไทย พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร พัฒนาการดูแลแบบบูรณาการ ทำงานทั้งระดับพื้นที่ ชุมชน โรงพยาบาล และสังคม ดูแลรักษาในรูปแบบเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย นำร่องใน 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา ลพบุรี และสุราษฎร์ธานี หากพบว่ามีภาวะสมองเสื่อมจะมีการรักษาต่อเนื่องโดยเน้นเครือข่ายครอบครัว ชุมชน และหน่วยบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth